I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “KONKURS”.

2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.

3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagrody jest Co Do Grama S.C z siedzibą w Swarzędzu przy ul. Okrężnej 29. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, za pośrednictwem strony internetowej organizatora oraz mediów społecznościowych.

5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.06.2023 o godzinie 11:00 i kończy w dniu 18.06.2023 o godzinie 23:59.

II. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie może wziąć udział osoba, która jest obywatelem Polski oraz ukończyła 18 rok życia.

2. Zadanie konkursowe polega na wypełnieniu formularza konkursowego i odpowiedzi na zadane w nim pytania konkursowe.

3. Aby wziąć udział w konkursie należy wyrazić zgodę marketingową na przesyłanie przez organizatora informacji marketingowych drogą elektroniczną.

4. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

5. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa w pkt. II. ust. 2, oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu.

III. NAGRODA W KONKURSIE

1. Z tytułu udziału w Konkursie i po spełnieniu warunków przewidzianych w Regulaminie, Uczestnicy mają szansę zdobyć Nagrodę na zasadach określonych w Regulaminie.

2. W konkursie przewidziane są Nagrody w postaci dowolnej diety o dowolnej kaloryczności na okres 5 dni. Datę realizacji nagrody należy ustalić wraz z organizatorem w przeciągu 14 dni od ogłoszenia wyników. 

3. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent ani środki pienieżne 4. Nagrodę otrzyma do 5 (słownie: pięciu) uczestników Konkursu.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrodę przyznaje Komisja Konkursowa. Kryteriami wyboru zwycięskiej pracy konkursowej branymi pod uwagę przez Komisję Konkursową do wyłonienia Zwycięzców są: prawidłowość zgłoszenia, kreatywna odpowiedź na pytanie konkursowe.

2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

V. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

1. Informacja o wyborze Zwycięzcy zostanie przesłania drogą mailową, na adres e-mail podany w formularzu dnia 27.06.2023 do godziny 18:00

2. Zwycięzca zobowiązany jest w terminie najpóźniej 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników przesłać w wiadomoś e-mail na adres biuro@codograma.pl swoje dane adresowe tj.: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego w celu odebrania Nagrody oraz oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania nagród.

VI. WYDANIE NAGRÓD

1. Nagroda przyznana w Konkursie zostanie wydana przez organizatora konkursu i wysłana Zwycięzcy poprzez wiadomość nadaną pocztą elektroniczną po spełnieniu wszystkich obowiązków regulaminowych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę elektronicznego adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

VIII. RODO

1. Administratorami danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy konkursu jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a dane zwycięzcy w celu przekazania im nagrody.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody uczestników. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

4. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) w przypadku zwycięzcy: także adres zamieszkania (co rozumie się jako: ulicę, miejscowość, kod pocztowy, numer domu, numer lokalu, kod do klatki / bramy) i telefon.