Regulamin Konkursu “Wybierz swoją ulubioną wakacyjną potrawę”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu „Wakacyjne wspomnienia ” (dalej: „Konkurs”) jest OWI up. z siedzibą w Swarzędzu, os. Cegielskiego 7/18, 62-020 Swarzędz,
o numerze NIP: 7771280136 (dalej: „Organizator”). Fundatorem nagród jest OWI up. z siedzibą w Swarzędzu, os. Cegielskiego 7/18, 62-020 Swarzędz

(dalej: „Fundator”).
2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
3. Konkurs jest prowadzony w serwisie Facebook www.facebook.com na profilu https://web.facebook.com/ curvymodelGracja/.
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
5. Konkurs trwa od dnia opublikowania wpisu konkursowego na profilu https://web.facebook.com/ curvymodelGracja/. w serwisie Facebook, czyli od 23.08.2018 od godziny 10:00:00 do 30.08.2018 do godziny 23:59:59 (dalej: Czas Trwania Konkursu).
6. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia łącznie 3 (słownie: trzech) Zwycięzców Nagród I Stopnia. Na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu Organizator powołał Jury, w skład którego wchodzi dwóch pracownicy Organizatora.
§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły trzynasty rok życia. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada publiczny profil w serwisie Facebook zgodny z regulaminem portalu Facebook (dalej: „Uczestnik”).
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy OWI up mających siedzibę na terytorium Polski oraz członkowie ich rodzin i spółek stale współpracujących z tymi podmiotami. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie w Czasie Trwania Konkursu zadania (dalej „Zgłoszenie”) polegającego na:
a. Napisaniu w najciekawszy, najbardziej zwracający uwagę sposób “Jaka jest Wasza ulubiona wakacyjna potrawa i dlaczego”
5. Zgłoszenia zamieszczone po upływie terminu określonego w par. 1 pkt 5 powyżej nie biorą udziału w Konkursie.
6. Jedna osoba może zamieścić więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe, przy czym podczas Czasu Trwania Konkursu może otrzymać tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę I Stopnia.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę, w przypadku wygrania nagrody, na oznaczenie
w komentarzu do pracy konkursowej oraz umieszczenie na Liście Zwycięzców w poście opublikowanych w serwisie Facebook na profilu https://web.facebook.com/curvymodelGracja/. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców. § 3 Zasady i przebieg Konkursu
1. Konkurs dostępny jest za pośrednictwem serwisu Facebook na profiluhttps://web.facebook.com/ curvymodelGracja/
2. Zgłoszenia naruszające warunki Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
3. Komisja Konkursowa wyłoni łącznie 3 (słownie: trzech) Zwycięzców Nagrody I Stopnia, których Zgłoszenia zostaną uznane za najlepsze pod względem poprawności oraz kreatywności Zgłoszenia. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona przez Organizatora w serwisie Facebook na profiluhttps://web.facebook.com/ curvymodelGracja/. w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
4. Kategorycznie zabronione jest zamieszczanie w Zgłoszeniu jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub zagrażają prawom osobistym osób trzecich. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie w Zgłoszeniach jakichkolwiek nawiązań do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, zamieszczanie treści wulgarnych, wzywających do nienawiści na jakimkolwiek tle, treści erotycznych, propagujących przemoc.
5. Zgłoszenia są weryfikowane przez Organizatora Konkursu (dalej: „Weryfikacja”). Organizator Konkursu weryfikuje w szczególności czy zgłoszenie:
a. zawiera elementy sprzeczne z prawem,
b. narusza dobre obyczaje,
c. narusza prawa osób trzecich,
d. jest sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
e. przedstawia sceny obsceniczne i/lub pornograficzne,
f. zawiera elementy godzące w dobre imię lub renomę Organizatora Konkursu lub Fundatora nagród,
g. zawiera wulgaryzmy lub jakiekolwiek treści nieprzeznaczone lub szkodliwe dla osób niepełnoletnich,
h. zagrażają prawom osób trzecich,

i. zawierają treści wzywające do nienawiści na jakimkolwiek tle,
j. zawierają treści propagujące przemoc,
k. zawierają treści jakkolwiek nawiązujące do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania czy orientacji seksualnej.
6. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać, w ciągu 72 godzin od momentu oznaczenia w komentarzu do pracy konkursowej oraz umieszczenie na Liście Zwycięzców w poście opublikowanych w serwisie Facebook na profilu https://web.facebook.com/curvymodelGracja/ pomocą wiadomości prywatnej dohttps:// web.facebook.com/curvymodelGracja/ ramach serwisu Facebook lub wiadomości prywatnej do profilu swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny znajdujący się na terenie kraju, pod który Organizator prześle Nagrodę I Stopnia, w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od przekazania przez Zwycięzcę wszystkich danych.
7. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 6, w określonym terminie lub podania nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn zależnych od Zwycięzców, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
9. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu według kryteriów określonych w pkt. 3.
10. Jeden uczestnik może otrzymać tylko 1 (słownie: jedną) Nagrodę I Stopnia.
11. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu lub zamiany nagrody na inną. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
§ 4 Nadzór nad przebiegiem Konkursu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem konkursu,
w szczególności Uczestników, którzy:
a. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
b. wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c. którzy nadeślą zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
d. co do których uzyska wiarygodną informację, że podejmują działania mające na celu nieuczciwe podwyższenie szans na wygraną;
e. co do których uzyska wiarygodną informację, że przy wykorzystaniu środków technicznych wpływają na wynik Konkursu, w szczególności ingerują w kod aplikacji, skrypty, pracę procesora, korzystają z tzw. narzędzi snajperskich, itp. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie, o którym mowa w ust. 2, Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
4. Każdy, kto będzie miał wątpliwości, co do prawidłowości rezultatów osiąganych przez danego Uczestnika Konkursu, może zgłosić tę okoliczność poprzez wysłanie listu poleconego na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja – konkurs Gracja ”.
§ 5 Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna łącznie 3 (słownie: trzy) Nagród I Stopnia, których Zgłoszenia zostaną uznane za najlepsze pod względem poprawności oraz kreatywności Zgłoszenia. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest waga kuchenna ze znakowanie o wartości 50 zł (słownie: trzydziestu złotych).
2. Nagrody I Stopnia wysyła Organizator do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych od przesłania przez Zwycięzcę swoich danych korespondencyjnych.
§ 6 Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Poprzez nadesłanie Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu wyłączne
i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do ich treści.
2. Uczestnik, którego praca została nagrodzona, przenosi na Fundatora autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i w przestrzeni korzystania ze wszelkich zgłoszonych treści, w dowolny sposób wraz z jego wszystkimi elementami, w całości lub w części, w nieograniczonej ilości, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie na dowolnych nośnikach dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;

b. zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym także drukarską, reprograficzną, cyfrową lub zapisu magnetycznego;
c. publiczne wystawianie;
d. publiczne wyświetlenie;

e. publiczne odtworzenie;
f. publiczne wykonanie;
g. wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
h. wprowadzanie do pamięci komputera;
i. publiczne udostępnianie Zgłoszeń w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
j. najem oryginału lub egzemplarzy;
k. użyczanie oryginału lub egzemplarzy;
l. nadawanie drogą emisji radiowej lub telewizyjnej, prowadzonej w sposób bezprzewodowy naziemny lub satelitarny lub w sposób przewodowy;
m. reemitowanie;
n. wykorzystywanie Zgłoszeń w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamy oraz rejestracja i wykorzystanie w charakterze znaków towarowych, wzorów przemysłowych i we wszelkich innych krajowych i międzynarodowych procedurach ochrony własności intelektualnej.
3. Fundator nie ma obowiązku wykorzystania Zgłoszeń na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 2 powyżej.
4. Uczestnik wyraża zgodę i udziela Fundatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Zgłoszeń i ich opracowań.
5. Uczestnik upoważnia Fundatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Zgłoszeń.
6. Uczestnik oświadcza, że znany jest mu cel, dla którego Zgłoszenia zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Zgłoszeń przez Fundatora.
7. Uczestnik zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Fundatora.
8. Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia za przeniesienie na Fundatora praw własności intelektualnej do materiałów przesłanych w Zgłoszeniu w zakresie przewidzianym
w niniejszym regulaminie.
§ 7 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres:OWI up. z siedzibą w Swarzędzu, os. Cegielskiego 7/18, 62-020 Swarzędz,

z dopiskiem „Reklamacja -Konkurs Gracja”
2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty dostarczenia nagród Zwycięzcom.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację uznaje się za dostarczoną. W przypadku reklamacji w formie elektronicznej Uczestnik zostanie poinformowany o wyniki reklamacji poprzez wiadomość mailową w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
§ 8 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest OWI up. z siedzibą w Swarzędzu, os. Cegielskiego 7/18, 62-020 Swarzędz. Dane te będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagród. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do swoich danych oraz do ich aktualizacji na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.codograma.pl w siedzibie Organizatora.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
3. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.
4. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.